All fired up

FC_V5_I6_Jan_2003_09-12.jpg
Sawyer-Massey threshing machine