Sleeping Beauty

FC_V7_I2_Sep_2004_10-9.jpg
Stickney engine