WHAT-IS-IT

FC_V7_I4_Nov_2004_03-5.jpg
Bundling device