LETTERS

Threshing at sunrise
Threshing at sunrise, Kane, Manitoba
C. R. Dickinson