Pontiac Threshermen's Reunion

Minneapolis
Denny Christiansen of Peotone, IL, mans his 1914 28-80 Minneapolis at the 1991 Pontiac Show.