SOOT IN THE FLUES

Aultman Taylor
Photo courtesy Thomas Stebritz.
Thomas Stebritz