THE WHISTLE ARTISTE

Joe Dennis whistle
The Joe Dennis whistle. Courtesy of L. G. Simpson 26 Valley View Drive, Dayton, Ohio 45405.
L. G. Simpson