WCTA Show

28 HP Minneapolis
Denny Christiansen's 28 HP Minneapolis.