Post Card


| December 2000

 • FC_V3_I05_Dec_2000_15-1.jpg
  Tony Mitchell DeZago.F. Holtzgrafe wagon
 • FC_V3_I05_Dec_2000_15-2.jpg
  Tony Mitchell DeZagoMilk Producers Association
 • FC_V3_I05_Dec_2000_15-3.jpg
  Hetzel PhotographyMachine shop

 • FC_V3_I05_Dec_2000_15-1.jpg
 • FC_V3_I05_Dec_2000_15-2.jpg
 • FC_V3_I05_Dec_2000_15-3.jpg